Meny

Miljö

Att värna om miljön har blivit ett självklart krav i all företagsamhet. Inom JGA Emballage är vår uttalade målsättning att utan undantag leva upp till de krav som marknad, myndigheter och ägare ställer på oss, och att vara en ledande aktör på marknaden för träemballage vad gäller miljöpåverkan. Vi återvinner allt träavfall och spill i vår produktion genom konvertering till flis som sedan avyttras på marknaden.

Kvalitet

Vårt omfattande kvalitetsarbete, våra erkänt punkliga leveranser och vår välkänt höga kvalitet har genom åren resulterat i ett antal förnäma utmärkelser från våra kunder.

ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

JGA Emballage AB är, liksom vårt systerföretag J G Anderssons Söner AB, kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Vårt omfattande ledningssystem för verksamheten är implementerat inom koncernen i sin helhet med gemensam policy och gemensamma rutiner för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, avfallshantering, kemikaliehantering, nödlägesberedskap, tillbud och olyckshändelser.

 

ISPM 15 - KD-märkning

Allt virkesmaterial som används inom JGA Emballage uppfyller kraven i enlighet med Jordbruksverkets standard ISPM 15. Det innebär att alla våra produkter får KD-märkas och exporteras över hela världen. Enligt standard skall förpackningsvirket vara märkt enligt en mall i standarden. Allt vårt träemballage kan cirkulera fritt i internationell handel och identifieras var än i världen det förekommer, utan att något medföljande dokument krävs. Ytterligare information om ISPM 15 standarden finns hos Jordbruksverket.

 

Dokument

Jordbruksverket ISPM Svensk version

Jordbruksverket KD 56 Svensk version

Jordbruksverket ISPM Engelsk version

Jordbruksverket KD 56 Engelsk version

 Kvalitets- och miljöcertifikat OMA